Duurzaam Ondernemen

MKB Procesbegeleiding

Samen duurzaam ondernemen

in vijf stappen naar positieve impact

Waarom een duurzaamheidsscan?

Deze scan is bedoeld om op een eenvoudige manier en binnen een paar minuten een eerste idee te krijgen over de duurzaamheidssituatie van je bedrijf. Het verschaft direct visueel inzicht en kan gebruikt worden om na te denken over de eerste stappen en te bespreken met andere belanghebbenden.

 

De vragen gaan over algemene duurzaamheid, energie, afval, mobiliteit en duurzaam inkopen en duren maar een paar minuten om te beantwoorden. Het is geheel vrijblijvend en zonder enige verdere verplichting.

Wat is Duurzaam Ondernemen?

Duurzaam ondernemen, ook bekend als maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), streeft naar een evenwicht tussen economische voorspoed, sociale vooruitgang en milieubescherming. Het is geen doel, maar een continu proces om duurzaamheidsprincipes te integreren in de bedrijfsvoering. Om duurzame doelen te bereiken, is voortdurende evaluatie, aanpassing en betrokkenheid van belanghebbenden essentieel. Duurzaam ondernemen vraagt om inzet en verantwoordelijkheid, waarbij zakelijk succes hand in hand gaat met het welzijn van mensen en de planeet. Het creëert een positieve impact en draagt bij aan een duurzamere toekomst.

Waarom Duurzaam Ondernemen?

Waarom zou je als bedrijf duurzaam ondernemen? Er zijn verschillende redenen waarom dit een slimme keuze is.


Kostenbesparingen op lange termijn: Duurzame praktijken kunnen op de lange termijn kosten besparen, bijvoorbeeld door efficiënter energiegebruik en minder verspilling.


Klantverwachtingen: Klanten hechten steeds meer waarde aan duurzaamheid en verwachten van bedrijven dat ze verantwoordelijk handelen.


Persoonlijke overtuiging: Door duurzaam te ondernemen geef je uiting aan je persoonlijke overtuigingen en draag je bij aan een positieve verandering in de wereld.


Wetgeving (bestaand of verwacht): Steeds strengere milieuregelgeving dwingt bedrijven om duurzamer te opereren, en anticiperen hierop kan problemen voorkomen.

 

Ondersteuningsmaatregelen: Overheden en instanties bieden vaak ondersteuning en incentives aan bedrijven die duurzame initiatieven omarmen.

 

Verbetering van reputatie en merkwaarde: Duurzaamheid kan de reputatie en merkwaarde van je bedrijf verbeteren, wat vertrouwen opbouwt bij klanten en stakeholders.

 

Concurrentievoordeel en toekomstbestendigheid: Duurzaam opereren kan een concurrentievoordeel opleveren en je bedrijf toekomstbestendig maken in een steeds bewustere markt.

 

Aantrekken en behouden van talentvolle werknemers: Steeds meer werknemers willen graag bij bedrijven werken die ethisch en verantwoordelijk handelen.

 

Positieve impact op het milieu: Duurzaamheid draagt bij aan het verminderen van de negatieve impact van bedrijfsactiviteiten op het milieu.

 

Positieve impact op de gemeenschappen waarin het bedrijf opereert: Duurzame bedrijfspraktijken kunnen bijdragen aan het welzijn en de ontwikkeling van de lokale gemeenschappen waarin je actief bent.

Duurzaam Ondernemen in vijf stappen

Volg de volgende vijf stappen om duurzaam ondernemen effectief te implementeren en zo een positieve impact te creëren:


1. Bepaal het startpunt met een nulmeting


Begin met het vaststellen van je huidige situatie en begrijp hoe je bedrijf momenteel opereert wat betreft duurzaamheid. Dit omvat het beoordelen van de bedrijfsactiviteiten, het energieverbruik, de CO2-uitstoot, de afvalstromen, mobiliteit en de betrokkenheid bij de gemeenschap. Door een duidelijk beeld te krijgen van het huidige punt kan men bepalen waar verbeteringen nodig zijn.


                                                                                                                     

2. Formuleer duurzaamheidsdoelstellingen


Stel duidelijke en haalbare doelstellingen op die aangeven waar je naartoe wilt werken op het gebied van duurzaamheid. Dit is essentieel om een richting te geven aan duurzaamheidsinspanningen. Deze doelen moeten ambitieus, meetbaar en tijdgebonden zijn. Ze kunnen betrekking hebben op het verbeteren van bedrijfsactiviteiten, verminderen van de CO2-uitstoot, het minimaliseren van afval, het vergroten van de betrokkenheid bij de gemeenschap of het bevorderen van sociale gelijkheid.                                                                         

3. Betrek belanghebbenden


Betrek interne & externe stakeholders bij het proces. Werk samen met medewerkers, klanten, leveranciers en andere belanghebbenden om draagvlak en betrokkenheid te creëren bij je duurzaamheidsinitiatieven. Door open communicatie en betrokkenheid van alle belanghebbenden kunnen gezamenlijke initiatieven worden ontwikkeld die een bredere impact hebben.                                                  


4. Maak een plan, bepaal de strategie en voer deze uit


Een strategie (effectief plan) is nodig om duurzaamheidsdoelen te bereiken. Dit omvat het identificeren van specifieke acties en maatregelen die moeten worden genomen, het toewijzen van verantwoordelijkheden aan relevante partijen en het vaststellen van een tijdschema. Het plan moet flexibel zijn en regelmatig worden herzien om aanpassingen mogelijk te maken.     

                           

5. Meet, visualiseer, evalueer en communiceer de impact


Om de impact van duurzaamheidsinspanningen te beoordelen, is het belangrijk om meetbare indicatoren vast te stellen. Dit kan bijvoorbeeld het meten van de CO2-voetafdruk, het percentage gerecyclede materialen of de verbetering van de arbeidsomstandigheden omvatten. Door regelmatig te meten, de resultaten te visualiseren en te evalueren, kan het bedrijf de voortgang volgen en waar nodig bijsturen. Het delen van je resultaten via rapporten, jaarverslagen, presentaties, je website en meer, informeert stakeholders en creëert draagvlak  

Door deze vijf stappen te volgen en te herhalen, kun je je ambitie omzetten in daadwerkelijke impact en bijdragen aan een duurzamere toekomst voor iedereen.